Blog lập trình - Jun 04, 2020

Hướng dẫn lập trình viên để có cuộc họp...

Một số hướng dẫn và lời khuyên dưới đây giúp các lập trình viên có những cuộc họp đạt hiệu quả và tránh tình trạng căng thẳng không thoải mái trước mặt mọi người.