Blog lập trình - Jun 04, 2020

Cách để trở nên giàu có nhờ lập trình

Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ trở nên giàu có nhờ lập trình. Không, bạn có thể bình an để chấp nhận những gì không thể thay đổi nhưng bạn có lòng can đảm để thay đổi những điều mình có thể và trí khôn...