Dream Home

Các dự án được hoàn thành đúng hạn, trong phạm vi ngân sách, và quan trọng nhất với giá trị kỳ vọng.

Dream Home

Yêu cầu

Chứng minh một ứng dụng miễn phí như một kênh trao đổi thông tin giữa người cho thuê và người thuê.
Quảng cáo trên ứng dụng.

Công nghệ

 PHP, My SQL, Swift, Android